Aktualizacja informacji w księdze wieczystej

Jak poprawić dane zawarte w księdze wieczystej

Podczas przeglądania ksiąg wieczystych możemy napotkać różnego rodzaju błędy czy pomyłki. Pierwsze z nich, praktycznie nieszkodliwe – to najczęściej literówki, błędy rachunkowe, których występowanie nie powoduje niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości. Wiele takich pomyłek mogło pojawić się zwłaszcza po migracji ksiąg wieczystych do systemu elektronicznego.

Kolejne z błędów, które mogą występować w księgach wieczystych to dezaktualizacja informacji – niezależna od właściciela nieruchomości. Przykładem zdezaktualizowanych informacji może być zmiana nazwy ulicy, przy której znajduje się nieruchomość, numeru działki, czy zmiana granic gminy.

W przypadku znalezienia takiej „usterki”, właściciel nieruchomości lub jej użytkownik wieczysty może bardzo łatwo je sprostować. Wystarczy tylko złożyć formularz do sądu odpowiedniego ze względu na położenie nieruchomości. Najczęściej błąd jest poprawiany w ciągu kilku dni, a samo złożenie wniosku nie podlega żadnej opłacie.

Z zupełnie inną sytuacją będziemy mieli do czynienia w razie występowania niezgodności danych znajdujących się w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, czego przykładem jest np. niewykreślenie spłaconej hipoteki, czy zmiana właściciela nieruchomości. W tym przypadku nie wystarczy już bowiem samo sprostowanie. Będziemy musieli przedstawić sądowi odpowiednie dokumenty – np. orzeczenie sądu, zaświadczenie z banku o wykreślenie do hipoteki itp. Można również wystąpić z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości. Wraz z wnioskiem o wpis do księgi wieczystej należy również uiścić odpowiednią opłatę, której wysokość uzależniona jest od rodzaju wniosku. Warto jednak zadbać o to, by dane znajdujące się w księdze wieczystej były zawsze aktualne. Dzięki temu nie będziemy mieć problemu chociażby ze sprzedażą nieruchomości. Należy także pamiętać, ze zgodnie z ustawą o k.w.i h.: „domniemywa się, iż prawo ujawnione w księdze wieczystej wpisane jest zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, a prawo wykreślone z księgi wieczystej nie istnieje”.